8 grudnia 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.12.2016r.

Bielsko-Biała, dn. 8.12.2016

KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.

ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372605810

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2016

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem pracownikami oraz sprzedażą’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3 Technologia informacyjno-komunikacyjna w działalności gospodarczej, firma KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie w trybie zasady konkurencyjności o szacowanej wartości poniżej 50.000,00 zł netto na realizację zadania: Zakup modułu systemów zabezpieczeń danych.

1. Przedmiot zamówienia:

Zakup modułu systemów zabezpieczeń danych.

Zamawiany moduł musi posiadać przynajmniej n/w funkcjonalności:

1. Backup systemu z konfiguracją, także: backup aplikacji i danych użytkownika.

2. Odzyskiwanie pojedynczych plików lub folderów.

3. Możliwość replikacji backupu do innych lokalizacji.

4. Możliwość definiowania polityk backupu dla grup komputerów i serwerów.

5. Hot backup otwartych plików i aplikacji.

6. Odzyskiwanie danych na innym sprzęcie z automatycznym dopasowaniem sterowników, bez

przygotowania dysku i instalacji systemu.

7. Możliwość szyfrowania backupu.

8. Interfejs użytkownika w języku polskim.

9. Backup wykonywany w tle bez przerywania pracy użytkownikowi.

10. Dowolny rodzaj backupu: pełny, różnicowy lub przyrostowy.

11. Mechanizm ograniczający rozmiar plików z backupami (kompresja, retencja oraz inne

narzędzia).

12. Automatyczne uruchomienie zadań niewykonanych.

13. Powiadomienia i raporty dla administratora.

Wspólny słownik zamówień (CPV):72263000-6

2. Planowany termin dostarczenia i uruchomienia: do 28.01.2017 r.

3. Warunki udziału w postepowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

we wskazanych terminach.

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

3) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Oświadczenie o braku powiązań.

5) Przedstawienie specyfikacji funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Złożenie oferty zawierającej:

– Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta

– Datę wystawienia oferty

– Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

– Termin ważności oferty – minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

– Cenę netto i brutto

– Specyfikacje potwierdzającą funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

– Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

– Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

– Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Oferentów. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Sposoby składania ofert (do wyboru):

1) osobiście w siedzibie firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: it@karoel.com.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 16.12.2016 roku.

5. Termin ważności oferty: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów
Cena netto (podana w pln) 100% 100

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej formuły:

 

              C min

Pc = —————– x 100

                C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

Pc – ilość punktów przyznana ofercie ze względu na cenę netto

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub

kapitałowo z firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami wykonującymi w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego – Formularz ofertowy).

 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu umowy.

– Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków

płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu

rzeczowego.

– W razie opóźnienia dostawy modułu, dostawy modułu nie spełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności zamówionego modułu.

 

 1. Zastrzeżenia

– Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. do żadnego określonego działania.

– Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. do akceptacji oferty (w całości bądź w części) i nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części ogłoszenia o zamówieniu.

 

________________________________

(podpis i pieczęć Zamawiającego)

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2/2016

 

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem pracownikami oraz sprzedażą’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3 Technologia informacyjno-komunikacyjna w działalności gospodarczej,

firma KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.

ogłasza postępowanie w trybie zasady konkurencyjności o szacowanej wartości poniżej 50.000,00 zł netto na realizację zadania:

 

Zakup oprogramowania:

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik).

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow)

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Zakup oprogramowania:

 

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik).

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow)

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management)

 

Zamawiane oprogramowanie musi posiadać przynajmniej n/w funkcjonalności:

 

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik)

 

 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi
 • osobisty pulpit każdego pracownika
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP),
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych,
 • widok grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,

 

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow)

 

Funkcjonalność tego modułu ma na celu usprawnienie przepływu dokumentów w firmie – zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą a jej otoczeniem. Moduł powinien pozwalać na oznaczenie ścieżki obiegu dokumentu począwszy od dostarczenia go do firmy, poprzez wszystkie procesy zachodzące wewnątrz firmy, a skończywszy na odnotowaniu go w pocztowej książce nadawczej. Moduł powinien również umożliwiać określanie proces obiegu dokumentów realizowanych poprzez dodawanie do niech kolejnych etapów, na których:

 

 • istnieje możliwość wskazania statusu, który określa zadanie do wykonania na dokumencie,
 • istnieje możliwość wskazania opiekunów kolejnego etapu odpowiedzialnych za realizację następnego zadania obiegu.

 

Funkcjonalność ma na celu ułatwienie pracownikom sekretariatów i innych działów administracyjnych zarządzanie dokumentami w firmie i w związku z tym:

 

 • Pozwala przechowywać istotne dokumenty w wersji elektronicznej
 • Zapewnia osobom uprawnionym sprawny dostęp do dokumentów
 • Umożliwia określenie zadań do wykonania przez wskazane osoby
 • Umożliwia śledzenie stopnia wykonania zadań nad dokumentem
 • Pozwala na zdefiniowanie mechanizmu obiegu dokumentu, który może odbywać się ręcznie lub być zautomatyzowany (oparty o procesy)
 • Umożliwia wprowadzenie opisu analitycznego bezpośrednio na dokument powiązany, oraz jego modyfikację.

 

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management)

 

 • Tworzenie i zarządzanie kampaniami marketingowymi oraz ich kolejnymi etapami
 • Powiązania między kampaniami
 • Definiowanie docelowej grupy kontrahentów, wobec których mają być prowadzone działania, w tym również akcje automatyczne na kontrahentach spełniających zdefiniowane warunki
 • Powiązanie kampanii z dokumentami handlowymi umożliwiającymi śledzenie kosztów i przychodów z kampanii, w tym również automatyczne wiązanie rejestrowanych w systemie dokumentów z kontrahentami w kampanii CRM
 • Podłączenie i praca z kontrahentami w kampanii
 • Ewidencja kontaktów z klientami
 • Ustalanie typu kontrahenta w kampanii
 • Zarządzanie korespondencją z kontrahentami, która polega na automatycznym tworzeniu pozycji konwersacji przy każdorazowej próbie kontaktu z kontrahentem lub konkretną osobą u kontrahenta za pomocą e-maila, czy komunikatorów, takich jak GG, Skype.
 • Przydzielanie zadań, automatyczne generowanie zadań oraz przypominanie o konieczności ich realizacji
 • Określanie szans powodzenia kampanii, z możliwością ustalania poziomu szansy na podstawie przeprowadzonej ankiety
 • Mierzenie efektywności kampanii
 • Planowanie budżetu kampanii w oparciu o koszty kontrahenta
 • Zarządzanie pracownikami działu handlowego i marketingu, przypisania działań pomiędzy pracownikami
 • Prowadzenie działań CRM-owych w kontekście konkretnych dokumentów, np. zamówień, faktur itp.
 • Wydruki

 

Wszystki w/w moduły muszą umożliwiać pełną ich integrację z systemem Comarch ERP XL.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 72263000-6

 

 1. Planowany termin dostarczenia i uruchomienia:

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik) – do 4.05.2017.

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow) – do 18.09.2017.

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management) – do 12.06. 2017.

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

we wskazanych terminach.

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie

odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie

dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących

dokumentów:

1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

3) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia

oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Oświadczenie o braku powiązań.

5) Przedstawienie specyfikacji funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1) Złożenie oferty zawierającej:

– Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta

– Datę wystawienia oferty

– Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

– Termin ważności oferty – minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

– Cenę netto i brutto

– Specyfikacje potwierdzającą funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

 

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

– Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

– Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia we wskazanych terminach.

– Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia

oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną

wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.

– Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo z

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,

polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub

kurateli;

 1. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez

Oferentów. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone.

 

Sposoby składania ofert (do wyboru):

1) osobiście w siedzibie firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: it@karoel.com.pl

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 16.12.2016 roku.

 

 1. Termin ważności oferty: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów
Cena netto (podana w pln) 100% 100

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej formuły:

 

                 C min

Pc = —————– x 100 x 70%

                    C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

Pc – ilość punktów przyznana ofercie ze względu na cenę netto

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub

kapitałowo z firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami wykonującymi w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego – Formularz ofertowy).

 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu umowy.

– Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków

płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu

rzeczowego.

– W razie opóźnienia dostawy modułu, dostawy modułu nie spełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności zamówionego modułu.

 

 1. Zastrzeżenia

– Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. do żadnego określonego działania.

– Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. do akceptacji oferty (w całości bądź w części) i nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części ogłoszenia o zamówieniu.

 

________________________________

(podpis i pieczęć Zamawiającego)

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3/2016

 

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem pracownikami oraz sprzedażą’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3 Technologia informacyjno-komunikacyjna w działalności gospodarczej,

firma KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.

ogłasza postępowanie w trybie zasady konkurencyjności o szacowanej wartości poniżej 50.000,00 zł netto na realizację zadania:

 

Wdrożenie oprogramowania:

 

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik).

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow)

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Wdrożenie oprogramowania:

 

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik).

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow)

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management)

 

Wdrożenie oprogramowanie musi składać się przynajmniej z następujących etapów:

 

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik)

 

 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Instalacja systemu i platformy IIS
 • Konfiguracja systemu kadrowo-płacowego do współpracy z modułem obsługi pracowników.
 • Szkolenia użytkowników
 • Asysta powdrożeniowa

 

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow)

 

 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Instalacja i konfiguracja modułu na stacjach roboczych.
 • Instalacja i konfiguracja modułu na platformie IIS
 • Konfiguracja systemu ERP w obszarze modelowania procesów
 • Konfiguracja systemu ERP w obszarze: obieg dokumentów
 • Szkolenia użytkowników
 • Asysta powdrożeniowa

 

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management)

 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Konfiguracja modułu CRM
 • Szkolenia użytkowników
 • Asysta powdrożeniowa

 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

72263000-6

 

 1. Planowany termin uruchomienia:

 

1/ Moduł obsługi pracowników (tzw. e-pracownik) – do 4.05.2017.

2/ Moduł obiegu dokumentów (tzw. workflow) – do 18.09.2017.

3/ Moduł CRM (Customer Relationship Management) – do 12.06. 2017.

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

we wskazanych terminach.

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie

odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie

dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących

dokumentów:

1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

3) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia

oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Oświadczenie o braku powiązań.

5) Przedstawienie specyfikacji funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1) Złożenie oferty zawierającej:

– Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta

– Datę wystawienia oferty

– Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

– Termin ważności oferty – minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

– Cenę netto i brutto

– Specyfikacje potwierdzającą funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

 

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

– Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

– Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia we wskazanych terminach.

– Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia

oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną

wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.

– Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo z

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,

polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika;
 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 1. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Oferentów. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

 

Sposoby składania ofert (do wyboru):

1) osobiście w siedzibie firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: it@karoel.com.pl

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 31.12.2016 roku.

 

 1. Termin ważności oferty: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

 

Kryteria oceny ofert    Waga    Maksymalna liczba punktów
Cena netto (podana w pln)

100%

100

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

 1. a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej formuły:

 

              C min

Pc = —————– x 100 x 70%

               C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

Pc – ilość punktów przyznana ofercie ze względu na cenę netto

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub

kapitałowo z firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami wykonującymi w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy).

 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

– Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.

– W razie opóźnienia dostawy modułu, dostawy modułu nie spełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności zamówionego modułu.

 

 1. Zastrzeżenia

– Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. do żadnego określonego działania.

– Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. do akceptacji oferty (w całości bądź w części) i nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części ogłoszenia o zamówieniu.

 

________________________________

(podpis i pieczęć Zamawiającego)

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 4/2016

 

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem pracownikami oraz sprzedażą’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3 Technologia informacyjno-komunikacyjna w działalności gospodarczej,

firma KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.

ogłasza postępowanie w trybie zasady konkurencyjności o szacowanej wartości poniżej 50.000,00 zł netto na realizację zadania:

 

Wdrożenie oprogramowania:

 

1/ Moduł Controlling.

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Wdrożenie oprogramowania:

 

1/ Moduł Controlling.

 

Wdrożenie oprogramowanie musi składać się przynajmniej z następujących etapów:

 

 • Przygotowanie zestawu dedykowanych raportów do platformy Comarch BI.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

72263000-6

 

 1. Planowany termin uruchomienia – do 25.03.2017.

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

we wskazanych terminach.

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie

odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie

dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących

dokumentów:

1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

3) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia

oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Oświadczenie o braku powiązań.

5) Przedstawienie specyfikacji funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1) Złożenie oferty zawierającej:

– Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta

– Datę wystawienia oferty

– Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

– Termin ważności oferty – minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

– Cenę netto i brutto

– Specyfikacje potwierdzającą funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania.

 

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

– Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

– Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia we wskazanych terminach.

– Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia

oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną

wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.

– Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo z

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,

polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub

kurateli;

 1. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez

Oferentów. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone.

 

Sposoby składania ofert (do wyboru):

1) osobiście w siedzibie firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: it@karoel.com.pl

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 31.12.2016 roku.

 

 1. Termin ważności oferty: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów
Cena netto (podana w pln) 100% 100

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

 1. a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej formuły:

 

               C min

Pc = —————– x 100 x 70%

                 C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

Pc – ilość punktów przyznana ofercie ze względu na cenę netto

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub

kapitałowo z firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  lub osobami wykonującymi w imieniu firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego – Formularz ofertowy).

 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu umowy.

– Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków

płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu

rzeczowego.

– W razie opóźnienia dostawy modułu, dostawy modułu nie spełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności zamówionego modułu.

 

 1. Zastrzeżenia

– Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. do żadnego określonego działania.

– Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. do akceptacji oferty (w całości bądź w części) i nie zobowiązuje firmy KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k.  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp.k. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

– KARO ELEKTRO Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części ogłoszenia o zamówieniu.

 

________________________________

(podpis i pieczęć Zamawiającego)