Kable i przewody

Sprawdź ofertę na KABLE I PRZEWODY w naszym e-sklepie karoelektro.pl

Przewody do układania na stałe:

DY 300/500; H05V-U; DY 450/750; H07V-U
DYc 300/500; H05V2-U; DYc 450/750; H07V2-U
LgY 300/500; H05V-K; LgY 450/750; H07V-K
LgYc 300/500; H05V2-K
LgYc 450/750; H07V2-K
NYM-J/O YDY 450/750;
YDYp 300/500; nkt instal YDYp 450/750
YDYt 300/500; YDYt 450/750

Przewody elektromagnetyczne do odbiorników ruchomych:

OMYp 300/300; H03VVH2-F
H05VVH2-F; OMY 300/300; H03VV-F
OWY 300/500; H05VV-F
H05RR-F; H07RN-F

Kable elektroenergetyczne

YKY 0,6/1kV; YAKY 0,6/1kV
YAKXS 0,6/1kV; AsXSn 0,6/1kV
YKXS 0,6/1kV
XUHAKXS 20kV; YHAKXS 20kV; XRUHAKXS 20kV
22-PAS 12/20kV

OFERTA FIRM:  Helukabel,  TELE-FONIKA, NKT, BITNER, LAPP Kabel, Emiter, Madex, Technokabel