Pluso Branie

Pluso Branie
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji promocyjnej “PLUSoBranie”. Za dokonywane zakupy w naszej hurtowni mogą Państwo wybierać potem nagrody. Wystarczy zdobyć odpowieni próg żeby cieszyć się atrakcyjnymi upominkami. Promocja trwa od 16 sierpnia do  30 listopada 2010 roku.
informacje na temat promocji – kliknij tutaj

Regulamin Promocji “PLUSoBRANIE” w Hurtowniach Unii Hurtowni Elektrycznych “EL-Plus”

1. Organizatorem Promocji “PLUSoBRANIE” jest Unia Hurtowni Elektrycznych “EL-Plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 11,41 -506 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000153146, kapitał zakładowy Spółki 1 170 000 PLN, NIP: 627-24-04-335 zwana dalej Organizatorem

2. Promocja prowadzona jest w Hurtowniach współpracujących z Organizatorem, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej Hurtowniami w okresie od dnia 16.08.10 r. – do dnia 30.11.10 r. na zasadach sprzedaży premiowej. Lista Hurtowni objętych promocją stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Promocja przeznaczona jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Uczestnikami, którzy w okresie promocji dokonają zakupu w dowolnej Hurtowni towarów firm wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

W Promocji nie mogą uczestniczyć: – pracownicy Organizatora i Hurtowni; – inne osoby związane z przygotowaniem I prowadzeniem Promocji

4. Promocja polega na premiowaniu zakupów Uczestników, poprzez wręczanie nagród rzeczowych w zamian za osiągnięcie określonej wartości zakupów towarów z asortymentu następujących firm: GE Power Controls S.A., ERGOM Sp. z o.o., ETI POŁAM Sp. z o.o. *, KANLUX S.A., OBO BETTERMANN POLSKA Sp. z o.o., OSPEL S.A**, OSRAM sp. z o.o., PHILIPS LIGHTING POLANO S.A. ***, SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o. ****

* dotyczy: ASTI, EVE, ETICON, STV DO, VLC, PCF, DIDO, ETITEC – ap. modułowe, ETIswitch, ETIslg, ETIMETR, ETIBREAK; ** z wyłączeniem wszystkich przedłużaczy, przyłączy, produktów firm: Miwi-Urmet, Scame, Desa i transformatorów elektronicznych oraz zamówień inwestycyjnych; *** dotyczy: źródła światła w marce PHILIPS, źródła światła LF s80 PILA oraz oprawy w marce PHILIPS; Zakup produktów typu Master LED I innych źródeł profesjonalnych LED, Latina LED, SpotLED, LUXspace, TournRound, SmartSpotTRIO, Zadora Master  SpotLED jest premiowany w sposób określony w pkt. 5i; **** dotyczy: aparatura i obudowy modułowe oraz osprzęt I systemy elektroinstalacyjne; Po zakończeniu promocji wartość zakupów każdego Uczestnika zostanie podliczona przez Hurtownię, w której dokonał on zakupów celem rozliczenia jego udziału w Promocji. Uczestnik po dokonaniu zakupów za łączną wartość stanowiącą przekroczenie danej wartości zakupów (próg) będzie mógł wybrać nagrodę znajdującą się w ulotce promocyjnej.

5. Zasady promocji: a. 1 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 1.500,00 złotych netto (słownie: jeden tysiąc plęćsęt złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 1 progu. b. 2 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 3.000,00 złotych netto (słownie: trzy tysiące złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 2 progu. c. 3 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 5.000,00 złotych netto (słownie: pięć tysięcy złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 3 progu. d. 4 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 8.500,00 złotych netto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 4 progu. e. 5 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 13.000,00 złotych netto (słownie: trzynaście tysięcy złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 5 progu, f. 6 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 18.000,00 złotych netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 6 progu. g. 7 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 25.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 7 progu. h. 8 próg premiowany – Zakup o wartości co najmniej 37.500,00 złotych netto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) produktów promocyjnych firm, wymienionych w pkt. 4 – do wyboru jedna z nagród, znajdująca się w ulotce promocyjnej, należąca do grupy nagród 8 progu, i. Dodatkowo, za zakup kumulowany produktów typu: Master LED I innych źródeł profesjonalnych LED, Latina LED, SpotLED, LUXspace, TournRound, SmartSpotTRIO, Zadora Master SpotLED firmy Philips Lightlng Poland S.A Uczestnik ma możliwość otrzymania: – LlvingColors Mini Glossy Black 7,5W zmieniający kolor- za zakup o wartości co najmniej 5.000,00 złotych netto (słownie: pięć tysięcy złotych) produktów wymienionych w pkt. i; – LivIngColors przezroczysta 15W zmieniający kolor – za zakup o wartości co najmniej 13.000,00 złotych netto (słownie: trzynaście tysięcy złotych) produktów wymienionych w pkt. i; j. Zakupy mogą być kumulowane przez każdego Uczestnika wyłącznie w ramach jednej Hurtowni. Obliczanie wartości zdobytego progu nastąpi po zakończeniu promocji przez Hurtownie, k. Po zakończeniu promocji, Hurtownie obliczą wartość dokonanych przez Uczestników zakupów I przydzielą próg, który zostanie umieszczony na Karcie Promocyjnej, zawierającej nazwę, adres oraz Imię I nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika, a także podpis tej osoby. Uczestnik, w zależności od uzyskanego progu wybiera odpowiednią nagrodę rzeczową spośród nagród wskazanych dla danego progu w ulotce promocyjnej. Karty promocyjne dostępne są w Hurtowniach współpracujących z Organizatorem. I. Nagrody otrzymują Uczestnicy promocji, którzy dokonają zakupów towarów firm wymienionych w pkt 4 Regulaminu pod warunkiem, że zakupy netto dokonane w okresie promocji będą, co najmniej równe progowi premiowanemu, podanemu w regulaminie, m. Przekazanie nagród Uczestnikowi nastąpi w Hurtowni, w której nastąpił zakup towarów objętych promocją, wymienionych w pkt 4 Regulaminu, w terminie 30 dni po złożeniu wypełnionej Karty Promocyjnej i przekazaniu jej Organizatorowi, n. Ostateczny termin złożenia prawidłowo wypełnionej karty wynosi 15 dni od zakończenia promocji, o. Uczestnik promocji ma prawo zamówić jedną, wybraną nagrodę określoną w grupie nagród dla danego progu lub kilka nagród, których łączna wartość odpowiada danemu progowi, p. Uczestnik Promocji podając swoje dane osobowe Hurtowni oraz Organizatorowi wyraża jednocześnie zgodę na Ich udostępnienie, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. q. Warunkiem koniecznym wydania nagrody jest brak przeterminowanych zobowiązań płatniczych Uczestnika w stosunku do Hurtowni na dzień zakończenia promocji.

5. Zdjęcia i opisy nagród oraz wartości progów zakupowych towarów objętych promocją, uprawniających do ich otrzymania, zostały zamieszczone w ulotce informacyjnej, dostępnej w Hurtowniach. Zastrzega się, że jakość zdjęć może nie odzwierciedlać wyglądu rzeczywistego nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na Inną, stanowiącą równowartość nagrody oferowanej w promocji, należącej do grupy nagród danego progu.

7. Nagrody nie mogą zostać zamienione na równowartość w gotówce.

8. Nie można łączyć zakupów dokonanych przez różnych Uczestników promocji. Faktury korekty oraz zwroty towarów zakupionych w trakcie trwania promocji, pomniejszą wartość zakupów dokonanych w czasie jej trwania, dla potrzeb ustalenia prawa do nagrody.

9. Rozliczenie z tytułu podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 6,6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176) przeprowadzone zostanie przez Hurtownie, w których Uczestnik dokonywał zakupów podczas trwania Promocji. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie odprowadzany od nagrody jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekroczy kwoty 760,00 złotych brutto. Powyższe zwolnienie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą (zgodnie z aktualnym stanem prawnym).

10. Rozliczenie z tytułu podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową dokonuje się także w oparciu o ustawę z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów I usług, z późniejszymi zmianami.