Informacje dla klienta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Karo Elektro Plus sp. z o.o. 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,zwanedalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karo Elektro Plus sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Legionów 93, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000919284, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, nr NIP 9372605810, nr BDO 000172480.
 2. Dane do kontaktu:
 • e-mail: IOD@karoel.com.pl
 • tel (0) 697-777-632
 • adres: Karo Elektro Plus sp. z o.o. ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała.
 1. Dane osobowe pracowników/współpracowników kontrahentów Administratora/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/pozostałych osób fizycznych, które będą przetwarzane:
 • imię i nazwisko,
 • adres służbowy email, nr służbowego telefonu, faxu,
 • zajmowane stanowisko.
 1. Dane osobowe są udostępnione przez osobę, której dotyczą lub jej pracodawcę (kontrahenta Administratora) w związku z zawieraniem i realizowaniem umowy i praw z niej wynikających, zbieraniem, przesyłaniem ofert i realizowaniem działań marketingowych oraz w celu zapewnienia komunikacji w związku ze współpracą biznesową.
 2. Pracodawca kontrahent Administratora oświadcza, że przekazywane dane pracowników i współpracowników zostały pozyskane legalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz , że wykonał wobec osób tych osób obowiązek informacyjny.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i przez okres:
 • zawarcia z Kontrahentem Administratora umowy, jej realizowania i praw z niej wynikających przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizowania  Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • przechowywania w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu zakresu umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową,
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi pocztowe i kurierskie, bankowe,
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi ubezpieczeniowe,
 • podmioty, które nabywają od nas wierzytelności i prowadzą usługi windykacyjne,
 • podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają towary zgodnie z umową,
 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób z automatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu pozwala Pani/Panu w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  Od momentu wniesienia sprzeciwu Pana/Pani dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych może być dokonane na:  

          a) adres e-mail: IOD@karoel.com.pl

          b) adres pocztowy: Karo Elektro Plus sp. z. o.o.,   ul. Legionów 93, 43-300  Bielsko-Biała.

  14. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 • Prawo do cofnięcia zgody pozwala Pani/Panu w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych.
 • Wycofanie zgody  nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych może być dokonane na:

         a)  adres e-mail:  IOD@karoel.com.pl

         b) adres pocztowy: Karo Elektro Plus sp. z o.o., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała.