Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „polityką”, określa zasady, których nadrzędnym celem jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych użytkowników strony https://karoelektro.com.pl oraz poszanowania obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, lub poszanowania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2. Źródło prawa, na którym oparto zasady polityki:
RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst mający znaczenie dla EOG).

3.Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KARO ELEKTRO PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 93, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000919284, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, nr NIP 9372605810, nr BDO 000172480

5. Dane do kontaktu:

 • adres e-mail: IOD@karoel.com.pl
 • tel: +048 697-777-632
 • adres pocztowy: Karo Elektro Plus  sp. z o.o. , ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

6. Dane osobowe grup użytkowników, które będą przetwarzane:

a) pracowników/współpracowników kontrahentów Administratora:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa stanowiska
 • NIP reprezentowanego podmiotu

b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • NIP
 • adres siedziby
 • adres, pod który ma być dokonana dostawa

c) kandydatów do pracy:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

d) pozostałych osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres, pod który ma być dokonana dostawa.

7. Dane osób trzecich nie są przechowywane, chyba, że dostawa realizowana jest dla odbiorcy nie będącym kupującym.

8. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w zakresie bezwzględnie niezbędnym i proporcjonalnym do wdrożonego systemu zabezpieczenia sieci i informacji, który zapewnia odporność sieci na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych.

9. Cele, dla których gromadzone są dane osobowe, podstawa prawna ich gromadzenia, okres ich przechowywania:

CelPodstawa prawna ich
gromadzenia
Okres przechowywania danych
zawarcie umowy, realizowanie jej i praw z niej wynikającychprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust 1 lit. b RODO)okres poprzedzający zawarcie umowy i okres jej realizowania
przechowywanie w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorzewypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6ust. 1 lit. c RODO)przez okres wynikający z przepisów prawa
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizowania prawa do gwarancji w tym sprzedaży wierzytelnościrealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń
weryfikacji wiarygodności kontrahenta tj. realizowanie niezbędnych działań w postaci oceny grup ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych)realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)okres poprzedzający zawarcie umowy i okres jej realizowania, lub rozszerzenia
zbieranie i przesyłanie ofertzgoda osoby, której dotyczą dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit.a RODO)do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
realizowanie działań marketingowychzgoda osoby, której dotyczą dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit.a RODO)okres poprzedzający zawarcie umowy i okres jej realizowania do momentu wniesienia sprzeciwu
zapewnienie komunikacji w związku ze współpracą biznesowąrealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)okres poprzedzający zawarcie umowy i okres jej realizowania
proces rekrutacjizgoda osoby, której dotyczą dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit.a RODO)okres przeprowadzenia rekrutacji, chyba, że osoba wyrazi zgodę na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach; do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

10.Źródła pozyskiwania danych osobowych:

 • osoba, której dane osobowe dotyczą,
 • rejestry informacji i wywiadownie gospodarcze, i inne.

11. Odbiorcy danych Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty, które świadczą na usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową,
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi pocztowe i kurierskie, bankowe,
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi ubezpieczeniowe,
 • podmioty, które nabywają od nas wierzytelności i prowadzą usługi windykacyjne,
 • podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają towary zgodnie z umową,
 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

14. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu pozwala Pani/Panu w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Od momentu wniesienia sprzeciwu Pana/Pani dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych może być dokonane na:

a) e-mail: IOD@karoel.com.pl
b) adres pocztowy: Karo Elektro Plus sp. z o.o. , ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała.


15. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 • Prawo do cofnięcia zgody pozwala Pani/Panu w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych.
 • Wycofanie zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych może być dokonane na:

a) e-mail: IOD@karoel.com.pl
b) adres pocztowy: Karo Elektro Plus  sp. z o.o., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała.
c) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem jako warunku niezbędnego do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W tym przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.

e) Postanowienia końcowe:

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki w dowolnym momencie.
 • Informacja o zmianie treści polityki zostanie niezwłocznie podana do wiadomości.

Polityka przechowywania plików cookie

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.